Ett professionellt rekryteringsarbete

Kravprofil

Vi genomför en kartläggning och analys av kundens verksamhet varefter vi tillsammans med kunden gör en behovsanalys avseende rekryteringen. Det ligger till grund för framtagandet av kravprofil med tillhörande tidsplan.

Uppdragsprofil

Kravprofilen leder till vår uppdragsprofil. Annonsering genom relevanta kanaler sker i utifrån gemensamt framtagna krav- och uppdragsprofiler. Exempel på annonskanaler är: Monster, DI, Svd m.fl. Förutom de ansökningar vi får genom annonsering arbetar vi aktivt med search genom vår interna kandidatbank, vårt nätverk samt våra samarbetspartners kandidatbaser. Vi arbetar även med headhunting efter överenskommelse med respektive kund.

Intervju

Aktuella kandidater från uppdragsprofilen telefonintervjuas och bedöms med utgångspunkt från den gemensamt framtagna kravprofilen varefter lämpliga kandidater kallas in till personlig intervju.

Urval

De kandidater som Swesale Rekrytering & Bemanning anser matcha uppdragsprofilen presenteras för kund varefter kunden intervjuar slutkandidaterna. I vår presentation ingår all dokumentation inklusive sammanställning av genomförd intervju samt i förekommande fall resultat av personlighetstest.

Referenser

Kunden meddelar oss vilka kandidater som är intressanta att gå vidare med i rekryteringsprocessen. Swesale Rekrytering & Bemanning inhämtar två referenser på den eller de kandidater kunden önskar anställa. Kunden erhåller referensinformation gällande aktuell kandidat efter kandidatens godkännande.

Match/Anställning

Anställningskontrakt upprättas mellan kund och den kandidat kunden finner lämpligast utifrån den egna intervjun samt det underlag och den dokumentation Swesale Rekrytering & Bemanning presenterat.

Kvalitetssäkring/Uppföljning

För att kvalitetssäkra vårt uppdrag sker uppföljning med båda parter (kund & kandidat) inom hundra dagar från anställningens start . Uppföljningarna genomförs i syfte att säkerställa både medarbetare – och kundnöjdhet och ger möjlighet för samtliga parter att löpande utvecklas tillsammans.

Garanti

Om kunden inte är nöjd med rekryteringen så gör vi om den kostnadsfritt. Garantin gäller i 100 dagar.

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag